මැද පෙරදිග රටවල මුදල් වලට අද ලැබෙන අගය

October 17, 2022 at 11:36 AM

අද දිනයේදී මැද පෙරදිග රටවල මුදල් ඒකකයන් සම්බන්ධයෙන් ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් නිකුත් කර ඇති විනිමය අනුපාතයන් පහතින් දැක්වේ.