ලොව වැඩිම පිරිසකගේ රැකියාවන් සඳහා අවදානය දිනා ගත් රට කුමක්ද ?

September 23, 2022 at 1:24 PM

2022 වර්ෂයේදී InterNations Expat Insider සමීක්ෂණයටඅනුව, වෘත්තීය අපේක්ෂාවන් සඳහා ලෝකයේ වැඩිම පිරිසකගේ අවධානය හිමි රට බවට එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ් පත්ව ඇත.

මේ තත්ත්වය මත සේවක යහපැවැත්ම සහතික කිරීම සඳහාරටේ කම්කරු නීති වැඩිදියුණු කිරිමට එරට බලධාරීන් පියවරගෙන තිබේ.

රජය විසින් පනවා ඇති නීති අනුව, පුද්ගලික අංශයේ රැකියාවේනියුතු සේවකයෙකු රැකියාවේ ගත කරන කාලය තීරණය කරඇත. නියමිත කාර්යාල වේලාවෙන් ඔබ්බට සේවය කරන බොහෝසේවකයින්ට අතිකාල සඳහා හිමිකම් ඇත.

එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්යයේ නිල වෙබ් අඩවියේ ලැයිස්තුගතකර ඇති පරිදි එරට පෞද්ගලික අංශයේ සේවකයින් සඳහා වැඩකරන කාලය පිළිබඳ ප්රධාන රෙගුලාසි පහතින් දක්වා තිබේ.

මූලික නීති:

* එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්යයේ කම්කරු නීතියට අනුව, පුද්ගලිකඅංශයේ සාමාන් වැඩ කරන පැය ගණන දිනකට පැය 8 ක් හෝසතියකට පැය 48 කි. ඇතැම් ආර්ථික අංශ හෝ ඇතැම් කම්කරුකාණ්ඩ සඳහා මෙය වැඩි හෝ අඩු විය හැක.

* “ඇතැම් සේවා කාණ්ඩහැර, නිවසේ සිට කාර්යාලගමනාගමනය සඳහා වැය වන කාලය, වැඩ කරන වේලාවටඇතුළත් නොවේ.

* සේවකයෙකු සේවා යෝජකයින් එක් අයෙකුට වඩා වැඩකරන්නේ නම්, සේවකයා ලිඛිතව එකඟ වන්නේ නම් මිස, රැකියාකොන්ත්රාත්තුවේ එකඟ වූ පැය ගණනට වඩා වැඩ කිරීමටඔහුට/ඇයට අවශ් නොවනු ඇත.

* සේවකයා නිවසේ සිට වැඩ කිරීමට ඉල්ලා සිටියහොත් සහ එයලබා දෙන්නේ නම්, සේවායෝජකයා නිශ්චිත වැඩ කරන වේලාවන්නියම කළ යුතුය.

* සේවකයෙකුට වැඩ කරන වේලාවන් අතර විවේකයක් ලබාගැනීමට හිමිකම් ඇත. එය සමස්තයක් වශයෙන් පැයකටනොඅඩු විය යුතුය. තවද, සේවකයෙකුට විවේකයකින් තොරවදිනකට අඛණ්ඩව පැය පහකට වඩා වැඩ නොකළ හැකිය.

 

අතිකාල දීමනා :

* දිනකට අමතර පැය දෙකක් නොඉක්මවන්නේ නම්, සේවකයින්ට අතිකාල සේවා සඳහා ඉල්ලුම් කිරීමට හැකිවේ.

* සේවකයෙකුට සාමාන් වේලාවෙන් ඔබ්බට වැඩ කිරීමටඅවශ් නම්, අමතර කාලය සඳහා ගෙවීම පැයක කාලයක්සඳහා ඔහුගේ හෝ ඇයගේ මුලික වැටුපෙන් ගණන් බලා එමමුදලින් සියයට 25 ක් ලෙස එක් කළ යුතුය.

*එමෙන්ම රාත්‍රි 10 සිට අලුයම 4 දක්වා අතිකාල සේවාකළහොත් එහි ප්රතිශතය සියයට 50 දක්වා ඉහළ යා හැකිය.

සැ:යු :- සේවා මුරවල අනුව රාජකාරී කරන සේවකයින්ට මෙමනියමය අදාළ නොවේ.